Гостиница Лисичанск

Детальную информацию о номерах,
дополнительных услугах, условиях
бронирования и оптимальном маршруте
к гостинице можно узнать по номеру:

+38 (066) 822 88 28

Виклик часу - боротьба з корупцією

Профілактика і боротьба з корупцією завжди були актуальними, а на сьогодні набули загальнодержавного значення. З 1 липня минуло­го року набув чинності Закон України «Про засади запобі­гання й протидії корупції» №3206-\/І, в якому врегульо­вані питання боротьби із цим негативним явищем. Зусил­ля органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, прокуратури, служби безпеки та органів внутрішніх справ спрямовані на попередження, виявлення та припинення корупційних проявів. Статтею 29-й Закону на органи про­куратури покладений нагляд у сфері попередження й про­тидії корупції.

Аналізуючи стан законності на даному напрямку, проку­рор прокуратури м. Сєвєро­донецька Марина В`ячесла­вівна Савчук відзначила, що за підсумками роботи за вісім місяців поточного року органами, які ведуть бороть­бу з корупцією, складено сім протоколів, у тому числі чо­тири - органами прокурату­ри й три - СБУ.

Правоохоронні органи ве­дуть постійну роботу щодо попередження, виявлення та припинення корупційних проявів з боку осіб, уповно­важених на виконання функцій держави.

Адміністративні матеріали складалися відносно посадо­вих осіб у сфері комунальної власності, органів місцевого самоврядування, осіб, що були працівниками право­охоронних та контролюючих органів. Так, наприклад, по двох складених протоколах посадовці органів місцевої влади притягувалися відповідальності за відмову в наданні інформації.

Статтею 4-й Закону визна­чене коло суб'єктів відпові­дальності за корупційні пра­вопорушення, починаючи, як і раніше, із глави держави й закінчуючи особами, які по­стійно або тимчасово займа­ють посади, пов'язані з вико­нанням організаційно-розпо­рядчих або адміністративно-господарських функцій. Та­кож цими суб'єктами можуть бути особи, які не є держслужбовцями або посадовими особами органів місцевого самоврядування, однак на­дають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, експер­ти і т.д.).

М.В. Савчук підкреслила, що законом також передбаче­не те, що до відповідальності за корупційні прояви можуть бути притягнуті й громадяни-фізичні особи. Так, на­приклад, торік протоколи скла­далися на водіїв, правопо­рушників у сфері дорожнього руху, які намагалися врегу­лювати питання з працівни­ками ДАЇ за допомогою грошових «презентів».

Закон встановлює мож­ливість залучення посадових осіб за здійснення корупцій­них діянь до карної, адміні­стративної, цивільно-право­вої і дисциплінарної відпові­дальності залежно від ступе­ня правопорушення.

На сьогодні всі протоколи, складені протягом року, вже розглянуті в суді, по ним ви­несені рішення. Усі особи, які були притягнуті до відпові­дальності, визнані винними. На них накладені штрафи.

Фасад
Фасад здания
Номер
Номер гостиницы
Вход
Главный вход
Кафе-бильярд
Кафе-бильярд

© 2011 Гостиница "Лисичанск"
Карта сайта