Гостиница Лисичанск

Детальную информацию о номерах,
дополнительных услугах, условиях
бронирования и оптимальном маршруте
к гостинице можно узнать по номеру:

+38 (066) 822 88 28

Укладення угоди з житлосервісом

Житлово-комунальні послуги. За що ми платимо? (Укладення угоди з житлосервісом).

Рішенням виконкому міськради від 30.05.11 р. № 445 було доручено жилсервісам та ОСББ до 1 червня 2011р. переукласти (укласти) договори з мешканцями на надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій. Текст договору повністю відповідає типовому договору, а не був підготовлений виконавцем для конкретних умов. Згідно зі ст. 21.2.3 постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.09 р. № 529 «виконавець зобов'язаний підготувати та укласти із споживачем договір на надання житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов його виконання згідно з типовим договором».

Згідно ст. 20.3.1. «споживач зобов'язаний укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі типового договору».

Тобто, споживач зобов'язаний укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі типового договору, а не типовий договір, затверджений Постановою Кабінету Міністрів.

Споживач зобов'язаний підписати договір. Але це не означає, що треба відразу ж, не читаючи, підписувати запропонований договір. Споживач має право взяти текст договору для ознайомлення, розглянути і дати свої пропозиції та зауваження виконавцю.

Це випливає зі ст. 26.5 «процедура погодження договору відбувається протягом одного місяця з дня внесення проекту договору однією із сторін».

Умови договору не є догмою. Можливо їх редагування за взаємною згодою або ж у судовому порядку.

Внизу наведено перелік коригувань, який може запропонувати споживач. Знаком *** відзначені слова автора. Решта - з тексту договору. Всі пропозиції не суперечать чинному законодавству. І, в той же час, конкретизують і уточнюють умови надання послуг, що виключить непорозуміння при виконанні умов договору.

========================================

***На Вашу пропозицію з питання укладення договору, отриману мною «____» _____________ 2011 р., направляю Вам протокол розбіжностей і пропоную внести в текст проекту договору наступні зміни:

...що є власником житлового будинку (гуртожитку), власником (наймачем) квартири (житлового приміщення в гуртожитку), власником нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку) (далі - споживач), з іншої сторони, уклали цей договір про таке:

*** конкретизувати. Залишити потрібне.

*** вказати характеристику об'єкту (квартири): загальна площа квартири __________ кв. м., поверх (для будинків з ліфтом).

2. Виконавець надає послуги відповідно до затвердженого (погодженого) рішенням органу місцевого самоврядування тарифу, його структури, періодичності та строків надання послуг, копія якого додається до цього договору.

*** доповнити: «На вимогу споживача виконавець повинен надати письмове обґрунтування (розрахунок) ціни на кожну складову частину тарифу».

3. Розмір щомісячної плати за надані послуги на дату укладення цього договору становить _______________________________________________________________________гривень

*** Сума платежу нараховується щомісячно, відповідно до Акту виконаних послуг за місяць, які надані виконавцем споживачу.

6. Послуги оплачуються _________________________________________

*** Доповнити: Споживач оплачує послуги після затвердження щомісячного Акту виконаних послуг за місяць, які надані виконавцем споживачу. Акт виконаних послуг за місяць ( разом з показниками будинкових лічильників електроенергії та тепла, лічильників, що вимірюють всі затрати, що входять до складових тарифу) складається виконавцем не пізніше ніж до 4 числа місяця, що настає за розрахунковим та підписується представником виконавця та споживачем. У разі непідписання споживачем Акту наданих послуг на місяць,в Виконавець повинен протягом двох робочих днів надати ґрунтовну інформацію щодо причин ненадання послуг та провести перерахунок за ненадані/неякісні послуги.

..... Виконавець веде облік вимог (претензій) споживачів у зв'язку з порушенням порядку надання житлово-комунальних послуг (журнал претензій споживачів, сторінки якого прошиті та пронумеровані та опечатаний виконавцем і підписаний споживачем). У журналі споживачі зазначають претензії до послуг, а також зміну їх споживчих властивостей та перевищення термінів проведення аварійно-відновлювальних робіт.

8. За несвоєчасне внесення плати із споживача стягується пеня в установленому законом розмірі, _____ відсотків.

*** вказати розмір пені на день укладення договору. Або зробити посилання на нормативний акт.

9. У разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі, відхилення їх кількісних і якісних показників від нормативних виконавець проводить перерахунок розміру плати.

*** вказати порядок перерахунку. Або зробити посилання на нормативний акт.

10. Споживач має право на:

1) своєчасне отримання послуг належної якості згідно із законодавством;

*** вказати показники якості. Або зробити посилання на нормативний акт.

2) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у встановлені законодавством строки;

*** вказати терміни усунення недоліків. Або зробити посилання на нормативний акт.

3) зменшення розміру плати за надані послуги у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості у визначеному законодавством порядку;

*** вказати порядок зменшення розміру плати. Або зробити посилання на нормативний акт.

*** після слова «законодавством» доповнити словами «та умовами цього договору».

4) відшкодування збитків, заподіяних його майну та (або) приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок ненадання послуг або надання послуг неналежної якості;

*** після слова «його» доповнити словами «(та членам його сім’ї, які зареєстровані в цій квартирі)» (2 раза).

5) своєчасне отримання від виконавця інформації про перелік послуг, структуру тарифу, загальну суму місячного платежу, норми споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості тощо;

***після слів «структуру тарифу,» додати «калькуляцію витрат всіх складових тарифу».

6) проведення перевірки кількісних та якісних показників надання послуг в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

*** вказати методику перевірки. Або зробити посилання на нормативний акт.

7) зменшення розміру плати за перевищення строків проведення ремонтно-профілактичних робіт та отримання компенсації за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт у розмірі, встановленому законодавством;

*** вказати конкретні терміни проведення ремонтно-профілактичних робіт. Або зробити посилання на нормативний акт.

*** після слів «ремонтно-профілактичних робіт» та «аварійно-відбудовніх робіт» доповнити «та усунення недоліків».

*** вказати конкретні розміри зменшення плати та розміру. Або зробити посилання на нормативний акт.

11. Споживач зобов'язаний:

5) у разі несвоєчасного внесення платежів сплачувати пеню у розмірі, встановленому законом/договором;

*** вказати розмір пені. Або зробити посилання на нормативний акт.

12. Виконавець має право:

2) доступу, зокрема несанкціонованого, у квартиру (житлове приміщення у гуртожитку), нежитлове приміщення у житловому будинку (гуртожитку) споживача для ліквідації аварії відповідно до встановленого законом порядку, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічного і профілактичного огляду;

*** вказати порядок доступу. Або зробити посилання на нормативний акт.

13. Виконавець зобов'язаний:

1) забезпечувати своєчасне надання послуг належної якості згідно із законодавством;

*** доповнити «та цим договором».

*** вказати Закони та нормативно-технічні акти, де вказані показники якості.

2) подавати споживачеві в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік послуг, структуру тарифу, загальну суму місячного платежу, норми споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості тощо;

*** після слова «порядку» додати «та цим договором».

*** після слів «структуру тарифу,» додати «калькуляцію витрат всіх складових тарифу».

3) утримувати внутрішньобудинкові мережі в належному технічному стані, здійснювати їх технічне обслуговування та ремонт, вживати своєчасних заходів до запобігання аварійним ситуаціям та їх ліквідації, усунення порушень щодо надання послуг в установлені законодавством строки;

*** після слова «законодавством» доповнити словами «та умовами цього договору».

*** вказати строки. Або зробити посилання на нормативний акт.

4) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживача і проводити відповідний перерахунок розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, зниження кількісних і якісних показників;

*** після слова «законодавством» доповнити словами «та умовами цього договору».

*** вказати строк розгляду претензії, порядок перерахунку. Або зробити посилання на нормативний акт.

*** вказати кількісні і якісні показники. Або зробити посилання на нормативний акт.

5) сплачувати споживачеві компенсацію за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;

*** вказати методику розрахунку компенсації. Або зробити посилання на нормативний акт.

6) своєчасно ознайомлювати споживача з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних послуг;

*** конкретизувати слово «своєчасно».

7) своєчасно проводити за рахунок власних коштів роботи з усунення пов'язаних з наданням послуг неполадок, що виникли з його вини;

*** конкретизувати слово «своєчасно».

8) відшкодовувати споживачеві збитки, завдані його майну та (або) приміщенню, шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю споживача внаслідок ненадання послуг або надання послуг неналежної якості;

*** після слів «споживачеві», «споживача» доповнити словами «(та членам його сім’ї, які зареєстровані в цій квартирі)».

9) здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання житлових будинків (гуртожитків), квартир, приміщень;

*** конкретизувати «контроль», технічний стан». Або зробити посилання на нормативний акт.

10) своєчасно проводити підготовку житлового будинку (гуртожитку) та його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період.

***п.13 доповнити підпунктом: «11) У разі зміни вартості послуг чи інших істотніх умів договору виконавець не пізніше ніж за 30 днів повідомляє про це споживача з визначенням причин зміни вартості та наданням відповідних обґрунтувань з посиланням на погодження відповідних органів влади.

***п.13 доповнити підпунктом: «12) виконавець за заявкою споживача, за тарифами, затвердженими органом місцевого самоврядування, проводить ремонт квартири, технічне обслуговування,

ремонт, заміну, установку внутрішньоквартирних систем водопостачання, каналізації, теплопостачання та централізованого опалення, заміну або ремонт санітарно-технічних приладів, пристроїв, обладнання та квартирних засобів обліку, що вийшли з ладу, не передбачених тарифом, зазначеним в п.2».

15. Виконавець несе відповідальність згідно із законом за:

1) неналежне надання або ненадання послуги, що призвело до заподіяння збитків майну та (або) приміщенню споживача, шкоди його життю чи здоров'ю, шляхом відшкодування збитків;

*** після слів «споживача» і «його» доповнити словами «(та членам його сім’ї, які зареєстровані в цій квартирі)».

*** вказати роядок відшкодування збитків. Або зробити посилання на нормативний акт.

2) зниження кількісних і якісних показників послуг або перевищення строків проведення ремонтно-профілактичних робіт шляхом зменшення розміру плати. Якість надання послуг визначається відповідно до затвердженої органом місцевого самоврядування структури тарифу, періодичності та строків надання послуг;

*** Вказати порядок і розмір зменшення плати за перевищення строків проведення ремонтно-профілактичних робіт. Або зробити посилання на нормативний акт.

***вказати конкретно нормативний документ органу місцевого самоврядування.

3) перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт шляхом виплати споживачеві компенсації в установленому законодавством розмірі, ___ відсотка щомісячної плати за послугу за кожну добу її ненадання;

*** вказати розмір компенсації. Або зробити посилання на нормативний акт.

4) порушення зобов'язань, визначених цим договором.

*** доповнити: «і законодавством»

20. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до «___»_________ 201_ року. У разі коли за місяць до закінчення дії цього договору однією із сторін не заявлено у письмовій формі про розірвання договору або необхідність його перегляду, цей договір вважається щороку продовженим.

*** після слова «коли» доповнити словами «не пізніше, ніж»

--------------------------------------------------------

*** Згідно ст. 26.1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» вказати в договорі:

- порядок контролю та звіту сторін;

- порядок вимірювання обсягів та визначення якості наданих послуг;

- визначення точок розподілу, в яких відбувається передача послуг від виконавця / виробника споживачу;

- порядок обслуговування мереж та розподіл повноважень щодо їх експлуатації та відновлення (ремонту);

- порядок здійснення ремонту;

- відповідальність сторін та штрафні санкції за невиконання умов договору.

================================

***Прошу прийняти мої пропозиції, після чого я дам згоду на підписання договору. В разі необхідності, пропоную провести додаткові переговори з Вами або представником, призначеним Вами офіційно, в заздалегідь узгоджений термін.

Віктор Павлов, пенсіонер

Фасад
Фасад здания
Номер
Номер гостиницы
Вход
Главный вход
Кафе-бильярд
Кафе-бильярд

© 2011 Гостиница "Лисичанск"
Карта сайта